คำสั่ง ตร.ที่ 537/2555  
         
      คำสั่ง ตร.ที่538/2555  
         
      คำสั่ง ตร.ที่ 57/2553 กำหนดหน้าที่ในสถานีตำรวจ