สถานีตำรวจภูธรแม่อาย เป็นหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย ที่มีความเป็นมืออาชีพ(Professional)มีการบริหารจัดการที่ดี        (Good Governance) เป็นที่พึ่งและเชื่อถือศรัทธาของประชาชนอย่างแท้จริง

                                                                        

                                ๑. ถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ โดยถือเป็นภารกิจที่สำีคัญสูงสุด
                               ๒. รักษาความสงบเรียบร้อย และความมั่นคงภายพื้นที่ี่รับผิดชอบ

                               ๓. บริการและอำนวยสะดวกแก่ประชาชน ให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุด
                               ๔. ป้องกันและควบคุมอาชญากรรม โดยให้ประชาชน ชุมชน และท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรม
                               ๕. อำนวยความยุติธรรม โดยยึดหลักนิติธรรม ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้
                               ๖. ควบคุมและจัดการจราจรเพิ่มความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน รวมทั้งบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดและเป็นธรรม
                               ๗. นำระบบสานสนเทศ และเทคโนโลยีใหม่ มาใช้ในการบริหารจัดการ